Skip to main content

This site requires you to update your browser. Your browsing experience maybe affected by not having the most up to date version.

tuoitudongvietken's avatar

Anonymous

a.k.a tuoitudongvietken, Tưới tự động VietKen


VietKen là một công ty chuyên nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Xây dựng, Phát triển, Ứng dụng các giải pháp thông minh để phục vụ cuộc sống. Giải pháp tưới tự động của VietKen sẽ giúp bạn tiết kiệm được 90% thời gian tưới cây, chăm sóc

Contributions
Member since Jun 2022