Skip to main content

This site requires you to update your browser. Your browsing experience maybe affected by not having the most up to date version.

boitinhyeu's avatar

Bói Tình Yêu

a.k.a boitinhyeu,


Bói Tình Yêu Theo Tên, Bói Tình Yêu Theo Cung, Theo Phần Trăm là một dạng của kỹ thuật bói toán đưa ra sự tương thích giữa hai người.

Contributions
Member since Jul 2022