Skip to main content

This site requires you to update your browser. Your browsing experience maybe affected by not having the most up to date version.

happytime's avatar

Anonymous

a.k.a happytime, HappyTime


HappyTime là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp Việt ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý chấm công, số hoá quy trình quản lý nhân sự, đồng thời nâng cao trải nghiệm nhân viên và xây dựng văn hoá doanh nghiệp phát triển bền vững.

Contributions
Member since Aug 2022