Skip to main content

This site requires you to update your browser. Your browsing experience maybe affected by not having the most up to date version.

devacoffee's avatar

Anonymous

a.k.a devacoffee, Deva Food


Với tầm nhìn quốc tế lớn, thương hiệu Deva chúng tôi đang hướng đến việc phát triển các cụm liên kết nông sản. Đó là chuỗi liên kết từ khâu sản xuất đến chế biến và cuối cùng là tiêu thụ.

Contributions
Member since Aug 2022